5188

9425

3500
4614

herb szko造

Informacje ogólne
 1. Oficjalna nazwa szko造 to Uniwersytet Magii i Czarodziejstwa.
 2. Dopuszczalne skróty od nazwy szko造 to: UMiC, Potterowo.pl, Potterowo.
 3. W szkole - na lekcjach i innych uroczysto軼iach - obowi您uje pó趾limat. Dok豉dne jego zasady okre郵a oddzielny dokument.
 4. ζmanie zasad obowi您uj帷ych na terenie szko造 jest surowo karane.
 5. W szkole obowi您uj normy kulturowe i etyczne ogólnie przyj皻e przez spo貫cze雟two.
 6. Rok szkolny trwa oko這 10 tygodni.
 7. Regulamin obowi您uje w ca貫j szkole (równie w pubie).

Dyrekcja
 1. Szko陰 zarz康za dyrektor generalny (dyrektorzy generalni) i/lub wicedyrektorzy powo豉ni przez w豉軼iciela szko造. 
 2. Podstawowym obowi您kiem Dyrekcji jest dbanie o porz康ek w szkole, czuwanie nad przebiegiem roku szkolnego i dbanie o szeroko rozumiany pozytywny wizerunek Uniwersytetu.
 3. Podzia obowi您ków dyrekcji mo瞠 okre郵a osobny dokument, je郵i zosta uchwalony. 
 4. Dyrektora, który jest jednocze郾ie w豉軼icielem szko造 nie mo積a odwo豉.

Wyk豉dowcy
 1. Podstawowym obowi您kiem profesora jest nauczanie przedmiotu, na który zosta przyj皻y.
 2. Ka盥y wyk豉dowca zobowi您any jest do zachowywania norm kultury oraz innych norm etycznych obowi您uj帷ych w spo貫cze雟twie.
 3. Ka盥y nauczyciel ma obowi您ek w swojej sali ustawi temat, który b璠zie klimatycznym opisem pomieszczenia.
 4. Ka盥y nauczyciel zobowi您any jest do wype軟ienia dziennika lekcyjnego do soboty, w tygodniu w którym odby豉 si lekcja.
 5. Profesorowie maj prawo organizowa ko豉 przedmiotowe, je瞠li znajdzie si wi璚ej ni 4 ch皻nych na takie w豉郾ie ko這.
 6. Profesorowie zobowi您ani s do przebywania na lekcjach oraz uroczysto軼iach szkolnych z nickiem z przedrostkiem prof, b康 ca造m s這wem profesor.
 7. Profesor powinien poinformowa o swojej nieobecno軼i przed lekcj lub je瞠li to niemo磧iwe w ci庵u 24 godzin po niej.
 8. Profesorowie zobowi您ani s wpisywa oceny do dzienników, do których 鈍istokliki podaj przed rozpocz璚iem roku szkolnego.
 9. Profesor mo瞠 zosta usuni皻y na mocy petycji podpisanej przez 80% aktywnej spo貫czno軼i szkolnej lub przez dyrekcj (lub w specjalnych sytuacjach - przez w豉軼iciela szko造), bez podania przyczyny.
 10. Nauczyciele aktywnym uczniom w porozumieniu z Dyrekcj mog przyznawa Karty Czarodziejów.
 11. Nauczyciele zobowi您ani s do wype軟iania polece dyrekcji, odnoszenia si do niej z szacunkiem i respektowania jej decyzji.
 12. Profesor ma prawo wyst徙i o nadanie dodatkowej jednostki lekcyjnej w tygodniu.
 13.  Nauczyciele nie mog przebywa w dormitoriach domów (poza Opiekunami, którzy mog przbywa jedynie w dormitorium swojego domu). 

Sta篡軼i
 1. Sta篡st mo瞠 zosta osoba, która posiada 鈍iadectwo uko鎍zenia Uniwersytetu Magii i Czarodziejstwa.
 2. Sta powinien by zrealizowany z przedmiotu, który osoba ubiegaj帷a si o niego realizowa豉 na poziomie rozszerzonym.
 3. Sta篡sta ma obowi您ek zrealizowa program sta簑, który okre郵i na pocz徠ku roku szkolnego nauczyciel, u którego sta jest odbywany (opiekun sta簑).
 4. Minimalny czas trwania sta簑 to 3 tygodnie, maksymalny - okres jednego roku szkolnego (czas trwania sta簑 ustalany jest indywidualnie z opiekunem sta簑)
 5. Certyfikat uko鎍zenia sta簑 wr璚zany jest najpó幡iej w dniu zako鎍zenia roku.
 6. Sta篡stów obowi您uj wszelkie normy zachowa, które obowi您uj wyk豉dowców.
 7. W przypadku z貫go sprawowania si na sta簑, mo磧iwe jest jego anulowanie przez Dyrektora (lub na wniosek opiekuna sta簑).

Studenci
 1. Studenci nazywani uczniami maj obowi您ek reprezentowania szko造 oraz szanowania jej imienia.
 2. Ucze ma obowi您ek uczestnictwa w zaj璚iach lekcyjnych i stosowania si do zasad na nich panuj帷ych.
 3. Uczniowie mog wyst徙i z wnioskiem o zmian opiekuna domu. Pod petycj powinny znale潭 si podpisy 60% cz這nków aktywnej spo貫czno軼i danego domu.
 4. Uczniowie zobowi您ani s do godnego reprezentowania domu.
 5. Studenci w miar mo磧iwo軼i winni przebywa w pubie szko造 oraz Wielkiej Sali.
 6. Uczniowie przebywaj帷y w Wielkiej Sali i pomagaj帷y w niej nowym uczniom s dodatkowo nagradzani przez dyrekcj.
 7. Uczniowie zobowi您ani s do brania aktywnego udzia逝 w 篡ciu szko造.
 8. Uczniowie - je瞠li zostan poproszeni przez nauczyciela - maj obowi您ek zrobi list obecno軼i.
 9. Uczniowie powinni stosowa klimat na lekcjach i uroczysto軼iach szkolnych.
 10. Uczniowie nie mog zwraca si do wyk豉dowców w trakcie zaj耩, uroczysto軼i szkolnych lub innych wydarze "na Ty" - powinni stosowa form "Panie Profesorze/Pani Profesor" lub pokrewn.
 11. Uczniowie s nagradzani przez wyk豉dowców punktami, ocenami i Kartami Czarodziejów.
 12. Uczniowie maj obowi您ek wykonywa polecenia nauczycieli i dyrekcji.
 13. Ucze nie mo瞠 przebywa w dormitorium domu, do którego nie nale篡. 

Prefekci
 1. Prefekci maj obowi您ek przebywania na czacie na programie ICeQ b康 NPCC, w celu dysponowania logami z lekcji.
 2. Prefekci maj obowi您ek pomagania uczniom w trakcie roku szkolnego. 
 3. Prefekt mo瞠 w ka盥ej chwili (w uzasadnionym przypadku) zosta odwo豉ny przez dyrekcj, na wniosek 60% aktywnej spo貫czno軼i danego domu, b康 na wniosek nauczyciela.
 4.  Prefekt nie ma prawa odejmowa, dodawa punktów - mo瞠 przekaza odpowiedni dowód Dyrekcji, która podejmie decyzj o zmianie punktacji.
 5. Prefekci zobowi您ani s do przebywania w Wielkiej Sali szko造 i pomocy nowym adeptom magicznej sztuki.
 6. Prefekt pe軟i swoj funkcj do czasu powo豉nia nowego prefekta - chyba, 瞠 uko鎍zy ju szko喚.

Opiekunowie
 1. Opiekuna mianuje dyrekcja z grona profesorów (b康 emerytowanych profesorów) zatrudnionych w szkole.
 2. Opiekun mo瞠 w ka盥ej chwili zosta odwo豉ny przez dyrekcj lub 60% aktywnej spo貫czno軼i danego domu.
 3. Opiekun ma obowi您ek zorganizowania 4 spotka domu w ci庵u roku szkolnego, które odbywaj si w pokoju wspólnym danego domu.
 4. Opiekun ma obowi您ek pomagania swoim uczniom, a tak瞠 przebywania w Wielkiej Sali szko造 i pomocy nowym uczniom.
 5. Opiekun nie ma prawa przebywa w dormitoriach domów, nad którymi nie sprawuje opieki.
 6. Opiekunowie zobowi您ani s do ustawienia klimatycznego tematu w dormitorium domu, nad którym sprawuj opiek.

Regulamin czatów nale膨cych do UMiC-u

Na wszystkich czatach nale膨cych do Uniwersytetu Magii i Czarodziejstwa:

 1. Zabrania si u篡wania wulgaryzmów (równie tych w innym j瞛yku).
 2. Zabrania si u篡wania zakl耩 niewybaczalnych.
 3. Zabrania si obra瘸nia uczu religijnych innych osób.
 4. Zabrania si spamowania, floodowania, oraz reklamowania innych szkó czy stron bez wyra幡ej zgody Dyrekcji.
 5. Zabrania si pisania CAPS LOCKIEM w nieuzasadnionych przypadkach oraz u篡wania zbyt jasnych, ra膨cych i trudnych do rozczytania kolorów czcionki.
 6. Zabrania si pojedynkowania (prócz w salach do tego przeznaczonych).
 7. Zabrania si zmiany koloru u篡tkownikowi bez jego WYRA昧EJ zgody lub pro軸y.
 8. Zabrania si nadu篡wania statusu operatora.
 9. Zabrania si pisania tzw. pismem 'pokemonów' typu: "rUsOfFfY", "jÓsH", itp.
 10. Zabrania si rozsy豉nia przypadkowych ci庵ów znaków oraz nadu篡wania znaków w przypadku stosowania emotikon (np. XDDDDDDDDDDDDDDDDD)
 11. Zabrania si obra瘸nia, wyzywania innych osób.
 12. Zabrania si wchodzenia na nickach mog帷ych urazi czyje uczucia oraz ewidentnie kojarz帷ymi si z tre軼iami erotycznymi, nickach z przedrostkiem "prof", "mgr", "dr", je瞠li nie jest si pracownikiem Uniwersytetu.
 13. Zabrania si przebywania na wi璚ej ni jednym nicku jednocze郾ie (z wyj徠kiem osoby utrzymaj帷ej oficjalnego bota szko造 - Starego Czarodzieja (UMiCka), b康 prowadz帷ej event klimatyczny. Wyj徠kami s tak瞠 zaj璚ia klubu pojedynków i treningi oraz mecze quidditcha).
 14. Zabrania si wszelkich zabaw religijnych.
 15. Zabrania si podawania adresów innych szkó oraz rozsy豉nia joinów do ich pokoi na czacie. 

W przypadku 豉mania którego z powy窺zych punktów operator musi reagowa! Dyrekcja zastrzega sobie prawo odbioru statusu operatora w szkolnym pubie.


Hymn Uniwersytetu Magii i Czarodziejstwa

Jest w 鈍iecie magii taka szko豉,
która przyjmie ka盥ego, nawet anio豉.
Cho diab造 niemi貫 w niej si zdarzaj,
to za z貫 zachowanie im kar daj.
Szlabany, minusy i upomnienia
to kary za du瞠 przewinienia.
A gdy do kultury zasad si stosujesz:
prosisz, przepraszasz, za wszystko dzi瘯ujesz,
to musisz wiedzie drogi Kolego,
瞠 plusa dostaniesz lub punkcika ma貫go.
Musisz te wiedzie, 瞠 jako szko豉
placówka ta na cztery domy jest podzielona.
W Ravenclaw wielka wiedza panuje
i ka盥ego bystrego do siebie przyjmuje.
Slytherin to dom dla sprytnego,
o czystej krwi, baaardzo ambitnego
Je郵i jest wierny, odwa積y i prawy
to w Gryffindorze szukaj s豉wy!
Leniuch z Ciebie? Wi璚 pr璠zej, uciekaj!
Bo Hufflepuff szuka pracowitego cz這wieka.
W ka盥ym domu jak i w budynku ca造m
panuje atmosfera godna pochwa造.
Oto jest UMiC - twój dom drugi.
Szanuj go, kochaj przez czas d逝gi!
Wi璚 teraz do pracy m康ry cz這wieku!
Ucz si i b康 przyk豉dem dla osób m這dszego wieku.
A je郵i ju sko鎍zy t szko喚 wspania陰
to nie zapomnij o niej, zachowaj j w sercu ca陰!


Kary za nieprzestrzeganie statutu
 1. Za nieprzestrzeganie statutu stosuje si poni窺ze kary:
 • ostrze瞠nie,
 • ujemne punkty do Rankingu Nauczycieli,
 • zawieszenie w prawach cz這nka szko造,
 • szlaban,
 • ujemne punkty do Rankingu Domów,
 • wydalenie ze szko造,
 • w drastycznych przypadkach ban na stron,
 • przeniesienie do innego domu,
 • zakaz wst瘼u na teren placówki,
 • ban/kick/mute na czacie

Postanowienia ko鎍owe
 1. Dokument mo瞠 ulec zmianie.
 2. Je瞠li nie mo積a rozwi您a jakiego konfliktu, problemu etc. stosuje si zasad "dyrektor ma zawsze racj".
 3. Obowi您uje zakaz wst瘼u do zakazanych miejsc w szkole bez wyra幡ej zgody Dyrekcji.

Podpisano przez:


Zmiany:

23.05.2012
18.11.2012
11.08.2014
25.03.2015
21.01.20172011 - 2015 Uniwersytet Magii i Czarodziejstwa . Wszelkie prawa zastrze穎ne.
Szkolne skrzaty uwielbiaj ciasteczka (cookies). Pocz瘰tujesz je?

powered by jPORTAL 2 & UserPatch