5270

11643

11855
4457

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY

1. Nauczyciel, aby sprawdzić wiedzę ucznia, ma prawo przeprowadzić następujące formy kontroli:
  • odpowiedź ustna - minimum 3, maksimum 5 pytań z których wystawiona zostaje ocena
  • ćwiczenia praktyczne
  • prace pisemne - obejmujące większą partie materiału (min. 3 tematy) muszą być zapowiedziane min. z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do modułu "terminarz". Dopuszcza się także przeprowadzenie krótszych, niezapowiedzianych pisemnych form sprawdzenia wiedzy (kartkówek), które obejmują 1-2 tematy.
  • prace domowe - czas na ich wykonanie musi wynosić min. 5 dni
  • egzamin zaliczeniowy - przeprowadzany w klasie drugiej, w tygodniu egzaminacyjnym (przedostatni tydzień roku szkolnego). Jego zaliczenie może być podstawą do zaliczenia przedmiotu.
SKALA OCEN
1. W szkole obowiązuje 6-stopniowa skala ocen (w nawiasie zwykłym podano mugolski odpowiednik, w kwadratowym dopuszczalny symbol oceny):

[W]ybitny (6)
[P]owyżej Oczekiwań (5)
[Z]adowalający (4)
[N]ędzny (3)
[O]kropny (2)
[T]roll (1)

PROGI PROCENTOWE
1. W szkole obowiązują progi procentowe, według których wystawiana jest ocena cząstkowa ze sprawdzianów pisemnych:

Wybitny - 86% - 100% + wykazanie się dodatkowymi
umiejętnościami wykraczającymi poza obowiązujące standardy
Powyżej Oczekiwań - 86% - 100%
Zadowalający - 71% - 85%
Nędzny - 56% - 70%
Okropny - 40% - 55%
Troll - 0% - 39%

PUNKTY PRZYZNAWANE ZA OCENY

W P Z N O T
Egzamin 20 15 10 5 3 0
Sprawdzian 18 14 9 4 2 0
Kartkówka 10 8 6 4 2 0
Odpowiedź 10 8 6 4 2 0
Praca na lekcji 10 8 6 4 2 0
Praca domowa 10 8 6 4 2 0
Praca dodatkowa 18 14 9 4 2 0
Inna aktywność 10 8 6 4 2 0

OBECNOŚĆ NA LEKCJI I LISTA OBECNOŚCI:

1. Za obecność na lekcji nauczyciel może przyznać uczniowi do +3 pkt. Jeżeli uczeń spóźni się 15 minut - punkty nie są przyznawane.
2. Nauczyciel może zlecić uczniowi wykonanie listy obecności - w takim przypadku nagradza ucznia wykonującego liste dodatkowymi 5 punktami.

ZASADY KLASYFIKOWANIA
1. Uczeń, aby był klasyfikowany musi mieć min. 31% obecności na zajęciach w ciągu roku szkolnego oraz powinien posiadać min. 3 oceny.
2. Promocję otrzymuje uczeń, który na swoim świadectwie ma max. 2 trolle/2 nieklasyfikowania/1 trolla, 1 nieklasyfikowanie.
3. Aby uzyskać świadectwo ukończenia szkoły należy spełnić warunki zawarte w punkcie 2 oraz zaliczyć egzaminy, które przeprowadzane są w przedostatnim tygodniu roku szkolnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nauczyciel ma prawo jednorazowo przyznać uczniowi 40 punktów, a odjąć 50.
2. Za niewykonanie szlabanu w określonym terminie odejmuje się 50 punktów.
3. Punktacje za konkursy/inna działania ustala nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem.
4. Wszelkie spory odnośnie oceniania rozstrzyga dyrektor szkoły.

Zatwierdzono w dniu 01.01.2013

ˆ 2011 - 2015 Uniwersytet Magii i Czarodziejstwa . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Szkolne skrzaty uwielbiają ciasteczka (cookies). Poczęstujesz je?

powered by jPORTAL 2 & UserPatch